3 Октября 2019 Обществом заключен договор с ООО "База отдыха "Коприно" по оказанию услуг оценки

/news/3-Oktyabrya-2019-Obshchestvom-zaklyuchen-dogovor-s-OOO-Baza-otdykha-Koprino-po-okazaniyu-uslug-ocenki.orig.png